• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier architekt
Wydział Architektury

Architektura w j. angielskim

Limit miejsc

 • 30

  rekrutacja letnia

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 2000€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • architektura i urbanistyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Program studiów uwzględnia w sposób zrównoważony praktyczne i teoretyczne aspekty zawodu architekta z naciskiem na problem kreatywności i samodzielności projektowej absolwentów. Kursami wiodącymi w kształceniu studentów są projektowania, które zostały uzupełnione kursami kierunkowymi związanymi z nowoczesnymi systemami konstrukcyjnymi oraz teoretycznymi (teoria architektury i urbanistyki, ochrona dziedzictwa, elementy filozofii, estetyka) i komputerowymi (różne rodzaje modelowania: BiM, 3D). Oferowane kursy i studia projektowe oparto na modelu „Research by design”, a ich szeroki wybór pozwala studentom na realizację indywidualnych zainteresowań twórczych. Studenci mają możliwość współpracy z czynnymi architektami, ze specjalistami z różnych dziedzin, mogą też uczestniczyć w programach naukowych, wymianach międzynarodowych, warsztatach i wyjazdach studialnych. W efekcie – absolwenci kierunku Architektura są skutecznie przygotowani do wymagań rynku pracy.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • tworzyć złożone projekty architektoniczne, kreować i przekształcać przestrzeń w taki sposób, aby nadać jej nowe wartości uwzględniające kontekst sąsiedzki, aspekty techniczne i pozatechniczne,
 • projektować złożone zespoły urbanistyczne,
 • wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym,
 • przygotować koncepcje projektowe przekształceń struktury architektonicznej i urbanistycznej o wartościach kulturowych z uwzględnieniem ochrony tych wartości,
 • twórczo myśleć i działać mając na uwadze wieloaspektowe uwarunkowania projektowania.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich