Kandydatowi, któremu odmówiono przyjęcia na pierwszy rok studiów, przysługuje prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją Rektora. Wniosek można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej odmawiającej przyjęcia na studia. Komunikat o wyniku postępowania rekrutacyjnego, wysyłany do kandydata w systemie JSOS, ma charakter informacyjny i nie jest decyzją administracyjną, wobec czego kandydatowi nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od otrzymanego komunikatu. Od decyzji wydanej przez Rektora nie służy odwołanie.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w siedzibie Działu Rekrutacji, pokój 1.14 w budynku C13.

Formularz rezygnacji z kandydowania na studia POBIERZ

Formularz rezygnacji z podjęcia studiów POBIERZ

Formularz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy POBIERZ

Pytania i odpowiedzi

Jakie są terminy na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Data otrzymania decyzji, to data doręczenia listu zawierającego decyzję na adres korespondencyjny podany w systemie JSOS.

Jak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć osobiście w Dziale Rekrutacji bud. C-13 pokój 1.14 lub  przesłać listem na adres:

Politechnika Wrocławska
Dział Rekrutacji
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

 

W jakich sytuacjach należy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w sytuacji, gdy doszło do naruszenie obowiązujących na Politechnice Wrocławskiej warunków i trybu rekrutacji. 

Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie należy traktować jako podania albo prośby o przyjęcie na studia.

Pamiętaj. Jeżeli Twój wskaźnik rekrutacyjny był zbyt niski i nie przekroczył progu punktowego, to otrzymasz decyzję o odmowie przyjęcia na studia. Nawet jeżeli zabrakło Ci tylko 0,01 punktu do ustalonego przez uczelnię progu – to zgodnie z zasadami rekrutacji otrzymasz decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

Jak postępować w sytuacji, gdy OKE zmieniło twój wynik maturalny?

Jeżeli OKE pozytywnie rozpatrzyła Twój wniosek o weryfikację wyniku maturalnego i w konsekwencji Twój wskaźnik rekrutacyjny jest wyższy i przekracza próg punktowy na kierunku, na który nie zostałeś przyjęty – skontaktuj się z Działem Rekrutacji i złóż podanie o przeliczenie wskaźnika rekrutacyjnego i uwzględnienie nowej wartości wskaźnika w procesie rekrutacji.