Programy stypendialne

 

Stypendium Rządu Polskiego

Dostępne jest dla studentów, którzy chcą podjąć studia w języku polskim lub angielskim, również w opcją rocznego przygotowawczego kursu języka polskiego poprzedzającego rozpoczęcie studiów wyższych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy sprawdzić na stronie internetowej NAWA lub zapytać w Ambasadzie RP w swoim kraju.

 

Study in Wrocław

Politechnika Wrocławska jest jednym z 7 uniwersytetów we Wrocławiu uczestniczących w  Projekcie „Study in Wrocław”. Uczelnia finansuje ogólną liczbę 3 stypendiów – zwolnienie za opłatę czesnego – dla najbardziej utalentowanych kandydatów, którzy chcą podjąć studia I stopnia na PWr w języku polskim, pochodzących ze Wschodu (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Kazachstan i in .), program nie obejmuje kandydatów, posiadających ”Kartę Polaka„. Kandydaci zainteresowani, bezpłatnymi studiami na Politechnice Wrocławskiej w ramach Projektu ” Study in Wrocław” powinni skontaktować się z biurem projektu: office@studyinwroclaw.com, www.study-in-wroclaw.pl

 

Wyszehradzki program stypendialny

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oferuje stypendia magisterskie i podyplomowe przyznawane wybranym studentom na 1 lub 2 semestry (w przypadku stypendiów magisterskich w ramach programu In-Coming stypendium może zostać przyznane na okres od 1 do 4 semestrów). O stypendium mogą ubiegać się obywatele następujących krajów i terytoriów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry. W momencie składania wniosku wszyscy kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej 4 semestry studiów. Dostępne są różne programy stypendialne. Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Funduszu Wyszehradzkiego

 

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora może otrzymać student, który w poprzednim roku studiów uzyskał wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium przyznawane jest na zasadzie rankingu sporządzonego na podstawie złożonych wniosków z podziałem na poszczególne kierunki i stopnie studiów. Stypendium Rektora przysługuje studentowi nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia.

Terminy składania wniosków o stypendium Rektora:
1) na semestr zimowy od 1 października do 7 października;
2) na semestr letni w terminie pierwszych siedmiu dni od rozpoczęcia semestru (w tym roku od
1 do 8 marca)

  

Studia bezpłatne

WUST nie pobiera opłat za naukę na studiach stacjonarnych od cudzoziemców będących obywatelami krajów UE / EFTA lub posiadających małżonka-obywatela Polski, a także od posiadaczy jednego z następujących dokumentów: