Politechnika Wrocławska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Informujemy, że treści niedostępne wynikające z błędów redaktorskich są systematycznie poprawiane. Dodatkowo prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności udostępnianych dokumentów elektronicznych – w pierwszej kolejności aktami prawnymi w formie nierozpoznanych skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-11-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz na podstawie opinii o dostępności witryny – raportu z badania kontrolnego realizowanego przez LepszyWeb.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Jankowska.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przejdź do informacji dotyczącej dostępności architektonicznej budynku C-13.

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy starań, aby wszystkie udostępniane przez nas dokumenty cyfrowe posiadały logiczną strukturę a elementy graficzne w nich występujące posiadały opisy alternatywne zapewniając ich dostępność i rozpoznawalność przez czytniki ekranu. Niektóre załączniki są nierozpoznanym skanem w formacie PDF lub są złożonymi dokumentami zawierającymi np. obszerne tabele. W takim przypadku mogą Państwo:

 • skorzystać z bezpłatnego narzędzia RoboBraille dzięki któremu można rozpoznać skan w postaci nieczytanego przez oprogramowanie udźwiękawiające obrazu (narzędzie sprawdzi się przy prostych dokumentach),
 • skontaktować się z nami – postaramy się użytecznie przedstawić potrzebą treść wskazanego dokumentu.