Politechnika Wrocławska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Informujemy, że treści niedostępne wynikające z błędów redaktorskich są systematycznie poprawiane. Dodatkowo prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności udostępnianych dokumentów elektronicznych – w pierwszej kolejności aktami prawnymi w formie nierozpoznanych skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz na podstawie opinii o dostępności witryny – raportu z badania kontrolnego realizowanego przez LepszyWeb.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Jankowska.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje podstawowe

Adres: Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 23-25, 50-370 Wrocław

Teren wokół budynku

Wokół budynku nie ma barier urbanistycznych. Prowadzą do niego utwardzone ścieżki, a przejścia dla pieszych znajdujące się w pobliżu obiektu, mają obniżone krawężniki. W otoczeniu budynku – zarówno wzdłuż Wybrzeża Stanisława Wyspiańskiego jaki i ul. C.K. Norwida – usytuowanych jest kilka miejsca parkingowe dla OzN.

Wejście do budynku

Wejście do budynku jest dostępne z poziomu terenu (wejście główne i wejścia boczne). Główne drzwi usytuowane są w szklanej elewacji. Podkreśla je nieduże zadaszenie. Drzwi otwierane są ręcznie. Użytkownik wchodzi do dużego holu, w którym po lewej stornie znajduje się portiernia i szatnia. Przy dwóch wejściach bocznych znajdują się głośniki systemu TOTUPOINT (rozwiązanie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku).

Budynek

Budynek jest pięciokondygnacyjny (4 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna). Wszystkie piętra są dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek na parterze i pierwszym piętrze ma kształt litery „L”, a od drugiej kondygnacji ma układ liniowy. W wyższej części budynku znajdują się trzy zamknięte klatki schodowe i 4 windy. W niższej części budynku znajdują schody otwarte i jeden dźwig osobowy. Wszystkie windy mają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Sale wykładowe usytuowane są głównie na parterze i pierwszej kondygnacji. Są one dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma jednak możliwości dostania się na każdy poziom sali wykładowej (wejścia na sale wykładowe, dostosowane dla studentów poruszających się na wózkach inwalidzkich zostały opatrzone symbolem osoby niepełnosprawnej). W pomieszczeniach przewidziano stanowiska dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na każdej kondygnacji znajduje się jedna toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku zastosowany jest także system znaczników TOTUPOINT. Zlokalizowane są one: przy windzie na poziomie -1 i 0, przy jednej z klatek schodowych oraz przy Dziale Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Dodatkowe informacje

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W salach wykładowych nie ma pętli indukcyjnych. Są one natomiast dostępne w Dziale Rekrutacji i Dziale Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego (w przypadku potrzeby skorzystania z usług tłumacza migowego, należy skontaktować się z Działem Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami minimum 48h przed planowaną wizytą (e-mail: pomoc.n@pwr.edu.pl)).

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy starań, aby wszystkie udostępniane przez nas dokumenty cyfrowe posiadały logiczną strukturę a elementy graficzne w nich występujące posiadały opisy alternatywne zapewniając ich dostępność i rozpoznawalność przez czytniki ekranu. Niektóre załączniki są nierozpoznanym skanem w formacie PDF lub są złożonymi dokumentami zawierającymi np. obszerne tabele. W takim przypadku mogą Państwo:

 • skorzystać z bezpłatnego narzędzia RoboBraille dzięki któremu można rozpoznać skan w postaci nieczytanego przez oprogramowanie udźwiękawiające obrazu (narzędzie sprawdzi się przy prostych dokumentach),
 • skontaktować się z nami – postaramy się użytecznie przedstawić potrzebą treść wskazanego dokumentu.