Studia stacjonarne są bezpłatne dla:

  • obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771)
  • osób, które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • posiadaczy Karty Polaka lub osób, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
  • małżonków, wstępnych lub zstępnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, więcej >> www.certyfikatpolski.pl
  • cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w art.151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych wart.156b ust.1 tej ustawy lub posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Wyżej wymienieni cudzoziemcy nie płacą za studia w języku polskim i mogą być zwolnieni z opłat za studia w języku angielskim. 

Masz pytanie? Skontaktuj się z Działem Rekrutacji.

Rekrutacja na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Terminy

Sprawdź, kiedy możesz się rekrutować.

Dowiedz się więcej
Rekrutacja na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Dokumenty rekrutacyjne

Tu znajdziesz wykaz niezbędnych dokumentów.

Dowiedz się więcej
Rekrutacja na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Matematyka - nasz wspólny język

Jesteś uczniem szkoły średniej i interesujesz się matematyką? Weź udział w konkursie, studiuj na wymarzonym kierunku i zdobądź stypendium!

Dowiedz się więcej