Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Kandydat na studia I stopnia składa:

 • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu internetowej rejestracji i podpisane przez
  kandydata
 • kopię dokumentu potwierdzającego prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne, bezpłatne np. potwierdzenia nadania numeru PESEL ze statusem UKR (obywatele Ukrainy, zaświadczenie wydane maksymalnie miesiąc przed złożeniem dokumentów), Karty Polaka, opinii o polskim pochodzeniu, karty stałego pobytu, certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie C1 lub kopię decyzji o wydaniu tego dokumentu
 • kopię świadectwa uzyskanego poza granicami Polski uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia (np. atestatu) wraz z tłumaczeniem (przysięgłym) oraz apositille lub legalizacją
 • kopię dodatkowego dokumentu (nieobowiązkowo) np. ZNO/NMT, CT wraz tłumaczeniem (przysięgłym) – na dodatkowym dokumencie powinno znajdować się imię i nazwisko kandydata
 • WAŻNE: kandydaci z Białorusi są zobowiązani do uznania białoruskich świadectw szkolnych do celów akademickich w polskim kuratorium oświaty. Jeśli białoruskie świadectwo szkolne nie posiada apostille, wymagane jest uwierzytelnienie świadectwa w polskim kuratorium oświaty. Dokumenty z kuratorium kandydaci powinni przedstawić w Politechnice Wrocławskiej najpóźniej do 31.10.2024 r.
 • potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie B2 (studia w języku polskim):
  zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez właściwego Ministra,
  – certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  – zaświadczenie ukończenia przygotowawczego kursu języka polskiego w akredytowanych przez NAWA ośrodkach akademickich,
  – świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,
  – dyplom ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 (studia w języku angielskim):
  – certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie: co najmniej 6,5 punktów IELTS General lub co najmniej 6 punktów IELTS Academic lub co najmniej 87 punktów TOEFL lub certyfikaty językowe Cambridge English: B2 First (ocena co najmniej C), C1 Advanced (każda z ocen), C2 Proficiency lub certyfikat FCE, CAE, CPE lub Test of English for International Communication (TOEIC) – co najmniej 785 punktów lub PTE General co najmniej poziom 3,
  – zaświadczenie ze szkoły/uczelni, że ukończona edukacja prowadzona była w języku angielskim,
  – zaświadczenie o ukończeniu kursu języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 prowadzonego przez szkołę językową przy polskiej uczelni publicznej.
 • Kandydat może uzyskać zaświadczenie o znajomości języka polskiego lub angielskiego na poziomie B2 na podstawie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej w trybie online w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Koszt weryfikacji językowej to 95 zł.

  Zapisy odbywają się mailowo:
  egzamin z języka polskiego (INFO): aleksandra.krauze@pwr.edu.pl
  egzamin z języka angielskiego (INFO): lukasz.mally@pwr.edu.pl
 • oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na właściwy rachunek Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata nie została zarejestrowana w systemie internetowej rejestracji)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania od lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunki studiów prowadzone na: Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii). Wykaz placówek w województwie dolnośląskim, w których można wykonać badania (Jeżeli kandydat przy składaniu dokumentów nie będzie posiadał zaświadczenia od lekarza, to należy złożyć pisemne oświadczenie, w którym kandydat zobowiązuje się do dostarczenia zaświadczenia we wskazanym terminie – do dziekanatu wydziału). Skierowanie do lekarza medycyny pracy, na wniosek kandydata, wydaje Dział Rekrutacji PWr po zarejestrowaniu i opłaceniu zgłoszenia (obecnie zalecamy drogę mailową, wystarczy napisać na adres rekrutacja@pwr.edu.pl i poprosić o takie skierowanie, warto upewnić się czy przychodnia honoruje skan skierowania)
 • oświadczenie rodziców zawierające zgodę na podjęcie i odbywanie studiów (w przypadku osób nieletnich)
 • kopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu zaświadczenie) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie
 • kopię zaświadczenia/certyfikatu o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, w tym organizowanego przez Politechnikę Wrocławską poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu zaświadczenie/certyfikat) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie

ponadto:

 • przedkłada do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport lub kartę pobytu)

WAŻNE!

Jeżeli wymagana jest kopia dokumentu, w celu jej poświadczenia należy przedłożyć do wglądu oryginał lub przedłożyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Tłumaczenia dokumentów na język polski lub angielskim muszą zostać sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w danym kraju.

Pytania i odpowiedzi

Czy muszę złożyć zdjęcie w formie papierowej?

Nie, zdjęcie należy dodać jedynie w systemie podczas elektronicznej rejestracji. Należy pamiętać, że dodane zdjęcie jest elementem teczki osobowej studenta uczelni wyższej i absolutnie powinno odpowiadać standardom administracyjnym. Wymagamy, aby zdjęcie rekrutacyjne posiadało takie same parametry jak zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu.

Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że podanie powinno być przez kandydata wypełnione i osobiście podpisane, a teczka z dokumentami kompletna.

Pełnomocnictwo

W celu zabezpieczenia interesów kandydata zachęcamy, aby osobę która będzie składała dokumenty wyposażyć w stosowne pełnomocnictwo. (Pobierz wzór)

Czy można wysłać dokumenty pocztą?

Kandydat może przesłać dokumenty pocztą – najlepiej kurierem (nie decyduje data stempla pocztowego). Należy jednak upewnić się, że w teczce, którą do nas przysyłacie znajduje się wszystko, czego od Was wymagamy.

Teczkę należy opisać: Imię, Nazwisko, Wydział, Kierunek

Adres do wysyłki:

Politechnika Wrocławska Dział Rekrutacji
budynek C-13, pok. 1.14
Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25
50-370 Wrocław