Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Kandydat na studia I stopnia składa:

 • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu internetowej rejestracji i podpisane przez
  kandydata
 • kopię dokumentu potwierdzającego prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia na takich samych zasadach jak obywatele polscy np. Karty Polaka, opinii o polskim pochodzeniu, karty stałego pobytu, certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie C1 lub kopię decyzji o wydaniu tego dokumentu
 • kopię świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza granicami Polski uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia (np. atestatu) oraz ewentualnie (nieobowiązkowo) dodatkowego dokumentu (np. ZNO, CT) wraz z tłumaczeniem oraz apositille lub legalizacją
 • kopię potwierdzenia znajomości języka polskiego (dotyczy osób rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim; wymóg nie dotyczy absolwenta polskiej szkoły średniej lub wyższej oraz absolwenta szkoły średniej lub wyższej za granicą, w której prowadzone były zajęcia w języku polskim)
 • oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na właściwy rachunek Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata nie została zarejestrowana w systemie internetowej rejestracji)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania od lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunki studiów prowadzone na: Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii).Wykaz placówek w województwie dolnośląskim, w których można wykonać badania (Jeżeli kandydat przy składaniu dokumentów nie będzie posiadał zaświadczenia od lekarza, to należy złożyć pisemne oświadczenie, w którym kandydat zobowiązuje się do dostarczenia zaświadczenia we wskazanym terminie – do dziekanatu wydziału). Skierowanie do lekarza medycyny pracy, na wniosek kandydata, wydaje Dział Rekrutacji PWr po zarejestrowaniu i opłaceniu zgłoszenia (obecnie zalecamy drogę mailową, wystarczy napisać na adres rekrutacja@pwr.edu.pl i poprosić o takie skierowanie, warto upewnić się czy przychodnia honoruje skan skierowania)
 • oświadczenie rodziców zawierające zgodę na podjęcie i odbywanie studiów (w przypadku osób nieletnich)
 • kopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu zaświadczenie) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie
 • kopię zaświadczenia/certyfikatu o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, w tym organizowanego przez Politechnikę Wrocławską poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu zaświadczenie/certyfikat) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie

ponadto:

 • przedkłada do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport lub kartę pobytu)

WAŻNE!

Jeżeli wymagana jest kopia dokumentu, w celu jej poświadczenia należy przedłożyć do wglądu oryginał lub przedłożyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Tłumaczenia dokumentów na język polski lub angielski muszą zostać sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w danym kraju.

Pytania i odpowiedzi

Czy muszę złożyć zdjęcie w formie papierowej?

Nie, zdjęcie należy dodać jedynie w systemie podczas elektronicznej rejestracji. Należy pamiętać, że dodane zdjęcie jest elementem teczki osobowej studenta uczelni wyższej i absolutnie powinno odpowiadać standardom administracyjnym. Wymagamy, aby zdjęcie rekrutacyjne posiadało takie same parametry jak zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu.

Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że podanie powinno być przez kandydata wypełnione i osobiście podpisane, a teczka z dokumentami kompletna.

Pełnomocnictwo

W celu zabezpieczenia interesów kandydata zachęcamy, aby osobę która będzie składała dokumenty wyposażyć w stosowne pełnomocnictwo. (Pobierz wzór)

Czy można wysłać dokumenty pocztą?

Kandydat może przesłać dokumenty pocztą – najlepiej kurierem (nie decyduje data stempla pocztowego). Należy jednak upewnić się, że w teczce, którą do nas przysyłacie znajduje się wszystko, czego od Was wymagamy.

Teczkę należy opisać: Imię, Nazwisko, Wydział, Kierunek

Adres do wysyłki:

Politechnika Wrocławska Dział Rekrutacji
budynek C-13, pok. 1.14
Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25
50-370 Wrocław

O czym muszę pamiętać?

Pamiętaj, aby dokumenty znalazły się w siedzibie uczelni zgodnie z datą podaną w terminarzu rekrutacyjnym. Dokumenty należy dostarczyć na Uczelnię w białej papierowej teczce. Na teczce należy napisać: imię, nazwisko, wydział i kierunek. Poprzez złożenie dokumentów potwierdzasz chęć podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Czy mogę zostać przyjęty na więcej niż jeden kierunek studiów?

W rekrutacji możesz zostać przyjęty tylko na jeden kierunek studiów. Jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej rekrutacji, a wcześniej zostałeś przyjęty, zarejestruj zgłoszenie w systemie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu, skontaktuj się z Działem Rekrutacji. Aby złożyć dokumenty na nowym kierunku będziesz musiał zrezygnować z wcześniejszego przyjęcia.
Uwaga!
Rezygnacji można dokonać jedynie osobiście lub wysłać rezygnację pocztą. Jeżeli chcesz, żeby rezygnację za Ciebie złożyła inna osoba, to potrzebne jest pełnomocnictwo notarialne.

Gdzie mogę znaleźć kwestionariusze oceny dorobku na studia II stopnia?

Sprawdź, czy na kierunku, na który aplikujesz wymagane jest złożenie dodatkowo kwestionariusza oceny dorobku. Informacje znajdziesz tutaj.

Gdzie mogę znaleźć kwestionariusze wyboru specjalności na studia II stopnia?

Sprawdź, czy na kierunku, na który aplikujesz wymagane jest złożenie dodatkowo kwestionariusza wyboru specjalności. Informacje znajdziesz tutaj.