• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Inżynierii Środowiska

Neutralność klimatyczna

Limit miejsc

 • 30

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Kształcimy poszukiwanych na rynku pracy ekspertów w dziedzinie osiągania i utrzymywania neutralności klimatycznej gospodarki. Absolwenci kierunku nabędą umiejętności systemowego i krytycznego myślenia, pracy w grupie i koordynowania pracy zespołu oraz zdobędą wiedzę z zakresu:

 • technologii zmniejszania zużycia energii, surowców i wody mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej,
 • zagadnień społeczno-ekonomicznych gospodarki neutralnej klimatycznie,
 • regulacji i wymagań prawnych w obszarze neutralności klimatycznej,
 • raportowania i sprawozdawczości, certyfikacji i audytów energetycznych,
 • wpływu człowieka oraz gospodarki na zmiany klimatu,
 • planów adaptacji do zmian klimatu,
 • planowania, wdrażania i monitorowania procesów dekarbonizacji w obszarze inżynierii środowiska,
 • wdrażania neutralności klimatycznej w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym,
 • zrównoważonego rozwoju rozumianego jako wspieranie gospodarki z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym.

Więcej informacji o kierunku na stronie

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej związanej z wdrażaniem szerokorozumianych działań na rzecz dekarbonizacji. Będą posiadali znajomość systemu politycznego w zakresie neutralności klimatycznej i tym samym będą przygotowani do wspierania rozwoju gospodarczego z myślą
o obecnych i przyszłych pokoleniach.

Pozyskane kwalifikacje pozwolą im pełnić rolę lidera, kierownika, koordynatora „zielonej transformacji”, projektów środowiskowych, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym, a także specjalisty od efektywności energetycznej i audytora energetycznego.

Absolwenci kierunku Neutralność Klimatyczna, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym, doskonale wpiszą się w aktualne potrzeby krajowego i międzynarodowego rynku pracy w zakresie nowocześnie wyedukowanego, zwłaszcza w obszarze zrównoważonego rozwoju, pracownika.

Studiuj NK po innych kierunkach

Studia II stopnia na kierunku NK są otwarte dla wszystkich absolwentów technicznych kierunków studiów
I stopnia. Interdyscyplinarność zagadnień objętych tym kierunkiem studiów w połączeniu z dużym stopniem wybieralności i personalizacji ścieżki nauki przez studenta umożliwia dostosowanie realizowanych treści programowych i kursów do jego zainteresowań oraz dorobku akademickiego ze studiów I stopnia.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich