• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Inżynieria systemów

Limit miejsc

 • 36

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Na kierunku kształci się inżynierów przygotowanych do prowadzenia innowacyjnej działalności technicznej i organizacyjnej, dotyczącej złożonych systemów, w szczególności systemów informatycznych i ich zastosowań. Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny, zapewniając studentom treści nie tylko z informatyki ale również z automatyki oraz z zarządzania. Absolwenci kierunku są przygotowani do kierowania zespołami w podmiotach gospodarczych, zespołach projektowych oraz do pracy naukowo-badawczej w instytucjach naukowych oraz w ośrodkach badawczo-rozwojowych różnych dyscyplin badawczych i branż.

Więcej informacji

Absolwent:

 • posiada zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do formułowania problemów oraz samodzielnego poszukiwania sposobów ich rozwiązywania w zakresie przede wszystkim projektowania oraz uruchamiania innowacyjnych systemów informatycznych, w tym systemów sztucznej inteligencji oraz wspomagających podejmowanie decyzji.
 • ma umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami wspomagania podejmowania decyzji, również w warunkach niepełnej lub nieprecyzyjnej informacji, a także nowoczesnymi środkami informatyki
 • jest wyposażony w odpowiednią wiedzę i przygotowany do kierowania zespołami w podmiotach gospodarczych, zespołach projektowych oraz do pracy naukowo-badawczej w instytucjach naukowych oraz w ośrodkach badawczo-rozwojowych różnych dyscyplin badawczych i branż.
 • ma wykształcone nawyki ustawicznego uczenia się i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich