• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Energetyka jądrowa

Limit miejsc

 • 30

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Studia na kierunku Energetyka jądrowa dają możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy w obszarach związanych z fizyką i chemią jądrową z uwzględnieniem elementów ochrony radiologicznej, konstrukcją i eksploatacją współczesnych reaktorów jądrowych, bezpieczeństwem jądrowym, inżynierią materiałową oraz jądrowym cyklem paliwowym. W trakcie studiów duży nacisk kładziemy na wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych, m.in. CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) do przeprowadzania obliczeń numerycznych. Nasz absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze energetycznym, podmiotach administracji publicznej oraz we wszystkich gałęziach przemysłu związanych z energetyką jądrową. Program studiów jest realizowany we współpracy z zagranicznymi i krajowymi instytucjami, firmami oraz uczelniami.

Więcej informacji o kierunku znajduje się na stronie wydziału.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w obszarze szeroko rozumianej energetyki jądrowej.
 • Posługiwać się aparaturą radiometryczną oraz z jej pomocą, a także w drodze obliczeniowej, wyznaczać wielkości charakterystyczne w ochronie przed promieniowaniem jonizującym.
 • Przeprowadzać analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych dla stanów eksploatacyjnych i wybranych scenariuszy awarii z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.
 • Identyfikować źródła zagrożeń oraz dokonać oceny ryzyka związanego z eksploatacją wybranych obiektów jądrowych.
 • Przeprowadzać obliczenia numeryczne w zakresie procesów przepływu ciepła z wykorzystaniem metody CFD.
 • Wykorzystać współczesne techniki pomiarowe stosowane w inżynierii materiałowej w badaniach właściwości i struktury materiału.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Elektrownie jądrowe i przedsiębiorstwa szerokorozumianego sektora jądrowego.
 • Organy państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo jądrowe kraju.
 • Organy administracji centralnej i terenowej związane z energetyką jądrową, zarządzaniem odpadami i ochroną środowiska.
 • Ośrodki naukowo-badawcze oraz firmy prywatne pełniące funkcję tzw. Technical Support Organization, wykonujące prace na zlecenie regulatora i inwestorów.
 • Międzynarodowe przedsiębiorstwa, centra badawcze oraz instytucje związane z energetyką jądrową.
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej.
 • Firmy produkcyjne i remontowe branży energetycznej.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich