• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Energetyka

Limit miejsc

 • 30
  /

  stacjonarne (rekrutacja zimowa)

 • 35
  /

  niestacjonarne (rekrutacja zimowa)

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Zaoczne
 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (stacjonarne)
 • 4 semestry (niestacjonarne)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)
 • 3700/ semestr (studia niestacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)
 • 780€/ semestr (studia niestacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Energetyka przygotowuje do projektowania, optymalizacji i wdrażania nowych technologii energetycznych, a także do eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w energetyce i branżach pokrewnych. Tematyka poruszana podczas studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z różnymi źródłami energii, takimi jak paliwa konwencjonalne, odpady, energia jądrowa oraz odnawialne źródła energii, i ich wykorzystaniu zarówno w energetyce zawodowej, ciepłownictwie i chłodnictwie, jak i w pokrewnych gałęziach przemysłu obejmujących sektor paliwowy, energetykę jądrową, energetykę wodorową oraz gospodarkę obiegu zamkniętego.
Program studiów umożliwia także pogłębienie wiedzy z obszarów zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej. Program kształcenia przygotowuje do pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie energetyki oraz rozwija umiejętności minimalizowania negatywnych skutków eksploatacji tradycyjnych źródeł energii. Taka kompleksowa edukacja jest kluczowa dla krajowej i globalnej transformacji energetycznej.

Więcej informacji o kierunku znajduje się na stronie wydziału

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Projektować i optymalizować procesy technologiczne wykorzystujące systemy konwersji energii ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych źródeł energii.
 • Wykonywać bilanse energetyczne złożonych systemów energetycznych, jak również symulować ich pracę z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania komputerowego.
 • Posługiwać się metodami numerycznymi w opracowywaniu modeli matematyczno- fizycznych złożonych zagadnień cieplno-przepływowych w systemach energetycznych.
 • Sporządzać specyfikacje projektowe oraz projektować maszyny, urządzenia i systemy energetyczne w zakresie wynikającym z kształcenia specjalistycznego.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Przemysł energetyczny, elektroenergetyczny i ciepłowniczy
 • Chłodnictwo i kriogenika przemysłowa
 • Przemysł motoryzacyjny i lotniczy
 • Przemysł paliwowy i chemiczny
 • Hutnictwo i przemysł surowcowy
 • Branża inżynierii sanitarnej (HVAC)
 • Organy administracji publicznej
 • Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej
 • Działalność badawczo-rozwojowa

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich