• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Chemiczny

Inżynieria chemiczna i procesowa

Limit miejsc

 • 10
  /

  rekrutacja letnia

 • 50
  /

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (zimowa)
 • 4 semestry (letnia)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria chemiczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Inżynieria chemiczna i procesowa to kierunek zapoznający studenta z procesami i ich integracją dla przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, biotechnologicznego i (bio)energetyki oraz oprogramowaniem pozwalającym na ich kontrolę i optymalizację. Na poziomie studiów drugiego stopnia jest to przygotowanie do pełnienia funkcji decyzyjnej. Dodatkowo absolwent specjalności Advanced Chemical Engineering and Nanotechnology posiada umiejętność posługiwania się technicznym językiem angielskim przydatnym przede wszystkim na zagranicznym rynku pracy. Kierunek posiada europejski certyfikat EUR-ACE Label, ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education przyznany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych KAUT. Certyfikat jest odnotowany w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Zrozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i nauk pokrewnych, opisywać je
  i wyjaśniać
 • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowanie komputerowym stosowanym w inżynierii chemicznej (m.in. modelowanie struktur i procesów biochemicznych, chemiczne bazy danych)
 • Zaprojektować uzyskanie produktu zgodnie z obowiązującymi normami
 • Dobierać aparaturę chemiczną i optymalizować warunki procesu w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i ochronie środowiska, w oparciu o ekonomikę procesu

Praktyki:

PCC Rokita SA

Perspektywy zatrudnienia:

 • działalność własna, funkcja kierownicza/zarządcza w szerokim wachlarzu przemysłu m.in. chemicznym, spożywczym, napojów fermentowanych w tym alkoholi, farmaceutycznym, biotechnologicznym
 • działalność własna w zakresie prowadzenia biura projektowego ukierunkowana na otrzymanie produktu o zadanej czystości, pozyskania energii z odpadów, cyrkulacji strumieni, minimalizacji kosztów
 • projektant, kierownik produkcji materiałów do instalacji przemysłowych, także nanomateriałów
 • programista na potrzeby optymalizacji procesów dla przemysłu chemicznego, energetycznego, spożywczego, farmaceutycznego, jednostek pozyskania energii odnawialnej
 • kierownik makroprzedsiębiorstwa związanego z przemysłem chemicznym, wytwarzaniem biogazu, biowodoru, konwersją dwutlenku węgla

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich