• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Architektury

Gospodarka przestrzenna

Limit miejsc

 • 60
  /

  rekrutacja zimowa

 • 60
  /

  rekrutacja letnia

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (rekrutacja zimowa)
 • 4 semestry (rekrutacja letnia)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

W trakcie studiów doceniamy zdolność myślenia strategicznego, umiejętność syntezy wielowątkowych zagadnień i predyspozycje do pracy w interdyscyplinarnych zespołach. W programie nauczania oferujemy pięć wybieralnych nurtów tematycznych: technologie cyfrowe, planowanie dla klimatu, transformacja urbanistyczna, planowanie partycypacyjne i urbanistyka operacyjna. W skład każdego z nich wchodzi wykład wprowadzający i cykl kursów projektowych oferujących unikalne spojrzenie na tematykę nurtów pod okiem specjalistów i praktyków. Uzupełnieniem podstawowej siatki kursów są zajęcia z zakresu prawa, marketingu, architektury i polityki przestrzennej, oparte na konkretnych przykładach z praktyki zawodowej. Wszystkie kursy osadzone są w szerokim kontekście cywilizacyjnym, oferują holistyczny wgląd w zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne zachodzące w różnych skalach: od globalnej poprzez krajową i regionalną do lokalnej. W ramach studiów podejmowane są między innymi zagadnienia planowania obszarów funkcjonalnych, planowania miejscowego i projektowania urbanistycznego.

Więcej informacji

ABSOLWENT POTRAFI:

 • Prowadzić zaawansowane analizy i badania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, eksplorując różnorodne zasoby danych
 • Kreować rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne odpowiadające wyzwaniom stawianym przez zmiany klimatyczne i cywilizacyjne
 • Zarządzać procesami zmian w przestrzeniach zurbanizowanych, ważąc racje ochrony i rozwoju z uwzględnieniem potrzeb współczesnych i przyszłych użytkowników, w tym opracowywać programy rewitalizacji miast i osiedli
 • Formułować problemy i rozwiązywać zadania organizacyjne i planistyczne z udziałem różnych interesariuszy, stosować metody planowania partycypacyjnego do osiągania optymalnych rozwiązań
 • Konstruować strategie i polityki w wielodyscyplinowym kontekście oraz wskazywać drogi ich realizacji

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich