Program Student Exchange oferuje możliwość wyjazdu studentów Politechniki Wrocławskiej na jeden lub dwa semestry do jednej z uczelni partnerskich, z którymi mamy podpisaną umową o wymianie studentów (umowa inna niż w ramach Erasmus+).

Student zakwalifikowany na wymianę na uczelnię partnerską w ramach programu może uczestniczyć we wszystkich kursach oferowanych przez tę uczelnię, zarówno w języku angielskim jak i w języku macierzystym danego kraju. Po zakończonym okresie pobytu student otrzymuje Transcript of Records ze wszystkimi uzyskanymi ocenami. Nie ma jednak możliwości otrzymania dyplomu tamtejszej uczelni.

Zasady rekrutacji

Politechnika nie zakłada ostatecznego terminu rekrutacji. Dostarczając dokumenty należy dostosować się do terminów wyznaczonych przez uczelnię partnerską.

Regulamin rekrutacji dla studentów wyjeżdżających: Regulamin rekrutacji

Dokumenty wymagane przez DWM (składane dopiero po akceptacji przez uczelnię partnerską):

  • Formularz aplikacyjny
  • Learning Agreement/Indywidualny Plan Studiów (podpisany przez Koordynatora Wydziałowego lub Dziekana Wydziału)
  • Wykaz ocen ze studiów (Transcript of Records) w języku angielskim
  • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
  • Poświadczona znajomość języka angielskiego (lub innego języka, w którym będą prowadzone zajęcia) na poziomie co najmniej  B2 (wg CEFR)
  • Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta PWr (w języku angielskim poświadczone przez dziekanat)
  • Zaświadczenie o średniej ważonej z dziekanatu z obecnego stopnia studiów

Dodatkowo, przed wyjazdem student musi dostarczyć do DWM- u:

Ponadto należy złożyć dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską!

Kontakt:

Barbara Jarosz
budynek A-1, pok. 255
tel: 71 320 45 68