• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Budownictwo

 • ponad 93% absolwentów kierunku znajduje pracę w czasie poniżej 3 miesięcy od ukończenia studiów
 • wielu studentów II stopnia znajduje zatrudnienie już podczas studiów

Limit miejsc

 • 60
  /

  stacjonarne (rekrutacja letnia)

 • 145
  /

  stacjonarne (rekrutacja zimowa)

 • 90
  /

  niestacjonarne (rekrutacja zimowa)

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Zaoczne
 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (stacjonarne)
 • 4 semestry (niestacjonarne)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)
 • 4100/ semestr (studia niestacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)
 • 890€/ semestr (studia niestacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria lądowa, geodezja i transport
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Studia magisterskie na kierunku Budownictwo kształcą doskonale wykwalifikowaną, techniczną kadrę inżynierską i zarządczą w szeroko rozumianym obszarze budownictwa. Absolwenci są przygotowani do zajmowania samodzielnych lub kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach, zajmujących się projektowaniem konstrukcji budowlanych, organizacją, kierowaniem i wykonawstwem wszystkich typów robót i obiektów budowlanych a także utrzymaniem i eksploatacją istniejącej infrastruktury budowlanej. Są przygotowani do podjęcia wyzwań badawczych w budownictwie. Potrafią samodzielnie organizować i kierować pracą zespołów we wszystkich dziedzinach budownictwa. Ukończenie każdej ze specjalności stanowi niezbędną podstawę do uzyskania przez absolwentów uprawnień zawodowych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia

 • kierownik budowy, kierownik robót, inżynier budowy w budowlanych przedsiębiorstwach wykonawczych przy kierowaniu wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych (mogą być wymagane właściwe uprawnienia budowlane)
 • stanowiska w biurach konstrukcyjno-projektowych w zakresie projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i infrastruktury transportowej (mogą być wymagane właściwe uprawnienia budowlane)
 • stanowiska w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, architekturą i nadzorem budowlanym (mogą być wymagane właściwe uprawnienia budowlane)
 • stanowiska w przedsiębiorstwach produkujących materiały i elementy budowlane
 • stanowiska w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budownictwa

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich