• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Inżynierii Środowiska

Inżynieria środowiska

 • ponad 92% absolwentów kierunku znajduje pracę w czasie 2 miesięcy od ukończenia studiów
 • aż pięć z siedmiu celów strategii Europa 2050 dotyczy Inżynierii Środowiska

Limit miejsc

 • 90
  /

  stacjonarne (rekrutacja zimowa)

 • 60
  /

  niestacjonarne (rekrutacja zimowa)

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Zaoczne
 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)
 • 4000/ semestr (studia niestacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 2200€/ semestr (studia stacjonarne)
 • 760€/ semestr (studia niestacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Kształcimy poszukiwanych na rynku pracy specjalistów w dziedzinie nowoczesnych, energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań dla budynków, miast i przemysłu z zakresu:

 • systemów energii odnawialnej,
 • klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania i systemów p.poż.,
 • gospodarki wodnej,
 • zaopatrzenia w gaz i technologii wodorowych,
 • inteligentnych sieci i infrastruktury podziemnej,
 • zarządzania odpadami w zakładach przemysłowych,
 • ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • ecodesign’u i projektowania zintegrowanego,
 • zrównoważonego rozwoju,
 • efektywności energetycznej, certyfikacji i auditingu,
 • technologii niskoemisyjnych i neutralności klimatycznej.

Absolwenci:

 • nabywają prawo do wpisu do państwowego wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
 • mogą wykonywać audyty energetyczne,
 • mogą ubiegać się o uprawnienia budowalne w pełnym zakresie branżowym.

Więcej informacji o kierunku i specjalnościach na stronie

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie kierunku IŚ otwiera szeroki wybór ścieżek kariery zawodowej. Absolwenci mogą zajmować się projektowaniem, realizacją, eksploatacją lub modernizacją urządzeń, instalacji, sieci i systemów infrastruktury technicznej budynków, miast i zakładów przemysłowych, przyjaznych środowisku i wykorzystujących odnawialne źródła energii. Mogą świadczyć usługi z zakresu certyfikacji energetycznej, sporządzania audytów, doradztwa i opinii technicznych, pozyskiwania dotacji na modernizację, dekarbonizacji sektora grzewczego, osiągania neutralności klimatycznej, optymalizacji i zarządzania infrastrukturą energetyczną, modelowania numerycznego i analizowania danych oraz rozwoju i wdrażania innowacyjnych ekotechnologii. Absolwenci IŚ są poszukiwanymi na nowoczesnym rynku pracy specjalistami w dziedzinie ekologicznych źródeł energii dla energooszczędnych budynków, ograniczania emisji, ochrony klimatu i jakości powietrza oraz efektywnej energetycznie, inteligentnej infrastruktury techniczno- energetycznej budynków, miast i zakładów przemysłowych. Dzięki szerokiemu stosowaniu instalacji i systemów Inżynierii Środowiska w gospodarce oraz rosnącej na świecie roli rozwiązań energooszczędnych i niskoemisyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii absolwenci IŚ mają dużą dowolność i elastyczność w wyborze miejsca pracy, w zależności od swoich silnych stron i preferencji oraz aktualnego zapotrzebowania pracodawców.

Praca w czasie studiów

Ponad 60% studentów studiów dziennych II stopnia kierunku IŚ podejmuje pracę zawodową jeszcze w czasie studiów, co jest potwierdzeniem dużego zapotrzebowania na dobrze przygotowanych inżynierów tej branży. Oferujemy również naukę na kierunku IŚ w trybie studiów niestacjonarnych (zajęcia w weekendy), który umożliwia połączenie nauki z pełnoetatową pracą zawodową. Studia niestacjonarne są w pełni zgodne z programem studiów dziennych – realizowane są te same treści programowe, a absolwenci uzyskują te same uprawnienia i kompetencje inżynierskie.

Studiuj IŚ po innych kierunkach

Interdyscyplinarność zagadnień objętych tym kierunkiem studiów w połączeniu z dużym stopniem wybieralności i personalizacji ścieżki nauki przez studenta umożliwia dostosowanie realizowanych treści programowych i kursów do zainteresowań studenta oraz jego dorobku akademickiego ze studiów I stopnia. Student może dostosować plan studiów tak, aby specjalizować się w wybranym przez siebie obszarze.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich