• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Inżynierii Środowiska

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Limit miejsc

 • 30

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Kształcimy poszukiwanych na rynku pracy ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technologii i rozwiązań dla miast i zakładów przemysłowych z zakresu:

 • ograniczania emisji i eliminacji smogu z obszarów zurbanizowanych,
 • oceny, zapobiegania i usuwania zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza,
 • systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach,
 • łagodzenia skutków i adaptacji do zmian klimatu,
 • odzysku i ponownego wykorzystania surowców i wody,
 • recyklingu i unieszkodliwiania odpadów
 • rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • zagadnień prawnych, technologicznych i społeczno-ekonomicznych w inżynierii środowiska,
 • ecodesign’u, projektowania zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju,
 • analizy cyklu życia (LCA)
 • oceny wpływu inwestycji na środowisko,
 • metod monitoringu biologicznego i bioinżynierii w ochronie środowiska,
 • technologii niskoemisyjnych i neutralności klimatycznej.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • pozyskiwania i przetwarzania środowiskowych danych przestrzennych,
 • prawnych aspektów ochrony środowiska i klimatu,
 • rozwiązań technologicznych gospodarki o obiegu zamkniętym.

Więcej informacji o kierunku i specjalnościach na stronie

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci GOZOK są ekspertami w dziedzinie ochrony klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym, ekotechnologii, ochrony środowiska oraz gospodarki surowcami i odpadami. Powszechne i rosnące wymagania ograniczania wpływu na środowisko otwierają absolwentom GOZOK liczne ścieżki kariery zawodowej w wielu gałęziach gospodarki. Są oni przygotowani do podjęcia pracy w firmach konsultingowych, biurach projektowych, instytucjach zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej, zakładach komunalnych i instytutach badawczych, mogą świadczyć usług doradztwa i przygotowywania opracowań środowiskowych i uzyskiwania zgód administracyjnych w zakresie korzystania ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służących ochronie klimatu czy wspierania klientów w uzyskiwaniu dofinansowań do działań środowiskowych.

Studiuj GOZOK po innych kierunkach

Studia II stopnia na kierunku GOZOK są otwarte dla wszystkich absolwentów technicznych kierunków studiów I stopnia. Interdyscyplinarność zagadnień objętych tym kierunkiem studiów w połączeniu z dużym stopniem wybieralności i personalizacji ścieżki nauki przez studenta umożliwia dostosowanie realizowanych treści programowych i kursów do jego zainteresowań oraz dorobku akademickiego ze studiów I stopnia.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich