Opis Kursu

Intensywny kurs języka polskiego przygotowuje do podjęcia studiów w języku polskim i trwa 3 semestry. Program obejmuje 900 godzin języka polskiego, po 300 godzin w każdym semestrze, 20 godzin tygodniowo, 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Słuchacze uczą się wszystkich najważniejszych sprawności językowych: rozumienia tekstu pisanego i mówionego, umiejętności czytania, mówienia, a także pisania różnych gatunków tekstu. Dodatkowe wykłady i ćwiczenia z historii i kultury polskiej prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Słuchacze intensywnego kursu biorą również udział w zajęciach z przedmiotów uzupełniających, wybranych zgodnie z przyszłym kierunkiem studiów: z matematyki, fizyki, biologii, informatyki, chemii, geografii, wiedzy o społeczeństwie itp. – w zależności od potrzeb słuchaczy.

Zajęcia z przedmiotów kierunkowych dla słuchaczy na poziomie zaawansowanym rozpoczynają się już w semestrze zimowym, a dla słuchaczy na poziomie początkującym – w semestrze letnim. Przedmioty kierunkowe są prowadzone w języku polskim.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym z języka polskiego oraz egzaminami z wszystkich wybranych przedmiotów. Kursy na różnych poziomach zaawansowania zapewniają osiągnięcie założonych efektów kształcenia w zakresie komunikacji w sytuacjach nieoficjalnych i oficjalnych.

Kurs jest dedykowany dla osób na poziomie A-0 i kończy się certyfikowanym egzaminem językowym na poziomie B-2/C-1, umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce. 

Każdy słuchacz otrzyma Certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego.

 

Jesteś zainteresowany? Sprawdź koniecznie:

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

  • REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Zarejestruj się poprzez elektroniczny system IRC: www.registration.pwr.edu.pl. Jeżeli nie posiadasz konta w systemie IRC lub JSOS, to załóż nowe konto w JSOS i wróć do systemu IRC, używając nadany login i hasło. Zaaplikuj na „3-semestralny kurs języka polskiego”. Uzupełnij wszystkie żądane dane, w tym dane osobowe zgodne z paszportem, dane adresowe oraz kontaktowe. Wgraj do systemu IRC oficjalne zdjęcie 300*375 px. oraz skan podpisanego oświadczenia rodziców, wydrukowanego z IRC.

  • OPŁATA REKRUTACYJNA

Wpłać opłatę rekrutacyjną na rachunek podany w systemie IRC i załącz w systemie IRC potwierdzenie dokonania tej opłaty. Jeżeli potrzebujesz faktury-proformy do opłaty, napisz maila: admission@pwr.edu.pl.

  • PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Załącz skany dokumentów o wykształceniu. Zaznacz, czy potrzebujesz miejsce w domu studenckim. Po załączeniu niezbędnych dokumentów prześlij zgłoszenie drogą elektroniczną, użyj przycisk „Wyślij”.

  • OCENA ZGŁOSZENIA

Czekaj na ocenę zgłoszenia oraz informację, czy spełniasz warunki przyjęcia na kurs. Jeżeli tak, otrzymasz Wstępny list akceptacyjny oraz Wzór Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia przygotowawczego kursu języka polskiego dla cudzoziemców.  Zapoznaj się z dokumentami oraz wnieś opłatę za kurs na podane w Umowie konto, załącz potwierdzenie do systemu IRC, załącz podpisany skan Umowy do systemu, a podpisany oryginał Umowy w dwóch egzemplarzach wyślij pod wskazany w Umowie adres. Powiadomimy Cię o przydziale do grupy, kiedy otrzymamy oryginał Umowy. Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w kursie, użyj przycisk „Zrezygnuj lub przełóż zgłoszenie”.

  • ZAKWATEROWANIE

Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia zakwaterowania, upewnij się czy dokonałeś rezerwacji w systemie IRC. Warunkiem uzyskania potwierdzenia jest wniesienie pełnej opłaty za kurs.

  • ZAPROSZENIE NA KURS

Po otrzymaniu opłaty za kurs na konto uczelni, pracownik uczelni wygeneruje i załączy do systemu IRC zaświadczenie o przyjęciu i zaproszenie na kurs. Następnie pobierz te dokumenty z systemu IRC i zapoznaj się z ich treścią. Oryginał dokumentu może również zostać odebrany osobiście w Sekcji Rekrutacji i Wsparcia Studentów Zagranicznych w Dziale Współpracy Międzynarodowej, przez pełnomocnika lub wysłany pocztą.

  • WIZA I PRZYJAZD

Umów się na spotkanie w sprawie wizy w odpowiednim konsulacie / ambasadzie / centrum wizowym. Zaznacz w systemie IRC datę spotkania wizowego oraz/lub przyjazdu do Wrocławia.

  • REJESTRACJA NA KURS

Po przyjeździe do Wrocławia i przed ostatnim dniem rejestracji na kurs udaj się do Sekcji Rekrutacji i Wsparcia Studentów Zagranicznych w Dziale Współpracy Międzynarodowej, przedłóż do wglądu pracownikowi DSM swój paszport lub dowód osobisty w celu sprawdzenia poprawności danych i rejestracji na kurs.