TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Niestacjonarny
Miasto
Wrocław
Koszt studiów
2424
Rekrutacja letnia
Wydział Inżynierii Środowiska

Inżynieria Środowiska

OPIS KIERUNKU

Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów:

wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków – instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach,

infrastruktury podziemnej miast – sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe,

procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych,

procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego.

Student zdobywa również wiedzę m.in. z zakresu: wykonywania audytów energetycznych i certyfikacji energetycznej budynków, przeprowadzania analiz techniczno-ekonomicznych, optymalizacji energetycznej, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i budynków pasywnych, systemów automatyki budynków, systemów automatycznej regulacji i zarządzania energią.

Kwestionariusz oceny dorobku

SPECJALNOŚCI

 • Inżynieria ochrony atmosfery,
 • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne,
 • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów.

Absolwent potrafi:

 • Zaprojektować instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania i źródła ciepła, wentylacji i klimatyzacji bytowej oraz przemysłowej, sieć ciepłowniczą, a także instalację i sieć gazową,
 • Zaprojektować sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz ze specjalnymi obiektami sieciowymi, przeprowadzić analizę symulacyjną pracy sieci oraz obiektów sieciowych i zaprogramować odpowiednie działania związane z ich bieżącą eksploatacją,
 • Zaprojektować systemy oczyszczania wody, ścieków i odpadów,
 • Zaprojektować proces i aparaturę ochrony powietrza oraz oczyszczania gazów,
 • Posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie, modelowanie i analizy układów, obiektów i instalacji związanych z inżynierią środowiska

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

 • D - ocena na dyplomie,
 • ODwynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25.

Wartość OD dla kandydata zostanie określona na podstawie sumy ocen uzyskanych z pięciu wybranych przez kandydata, kursów projektowych spośród poniżej wymienionych grup tematycznych (jeden kurs z danej grupy tematycznej):

 1. Ciepłownictwo – projekt kotłowni wodnej,
 2. Gazownictwo – projekt sieci i instalacji gazowej,
 3. Gospodarka odpadami – bilans odpadów komunalnych wraz z systemem ich zagospodarowania,
 4. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (instalacje sanitarne) – projekt instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku,
 5. Kanalizacja – projekt grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej,
 6. Wentylacja bytowa – projekt wentylacji mechanicznej bytowej z chłodzeniem,
 7. Ochrona powietrza – rozkład zanieczyszczeń w otoczeniu źródła emisji lub projekt instalacji do oczyszczania gazów,
 8. Oczyszczanie wody – projekt zakładu oczyszczania wody,
 9. Oczyszczanie ścieków – bilans ładunków zanieczyszczeń i projekt oczyszczalni ścieków,
 10. Ogrzewnictwo –projekt instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
 11. Wentylacja przemysłowa – projekt wentylacji mechanicznej przemysłowej,
 12. Wodociągi – projekt ujęcia wody i sieci wodociągowej lub systemu wodno-ściekowego.

Dodatkowe warunki przyjęć:

 • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier
 • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów:

- Inżynieria Środowiska, Architektura, Biogospodarka, Budownictwo, Energetyka, Górnictwo i Geologia, Inżynieria Chemiczna, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Inżynieria OZE, Inżynieria Sanitarna, Mechanika i Budowa Maszyn,

- inne kierunki studiów, których program nauczania obejmuje przedmioty podstawowe spełniające w 100% efekty kształcenia na studiach inżynierskich podejmowanego kierunku oraz przedmioty kierunkowe spełniające, w co najmniej 50% te efekty.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.