TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Niestacjonarny
Miasto
Wrocław
Koszt studiów
2750
Rekrutacja letnia
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Energetyka

OPIS KIERUNKU

Kształcenie prowadzone na II stopniu studiów, na kierunku Energetyka przygotowuje do projektowania, optymalizacji i wdrażania nowych technologii energetycznych w energetyce zawodowej, przemysłowej i komunalnej w warunkach funkcjonowania rynku energii i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. II stopień kształcenia ma charakter specjalistyczny. Specjalność Budowa i eksploatacja systemów energetycznych kształci w zakresie realizacji inwestycji w energetyce, gospodarki energią, optymalizacji technologii produkcji energii i systemów dystrybucji energii cieplnej, diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i kontroli emisji zanieczyszczeń. Na specjalności Energetyka ze źródeł odnawialnych kształci się specjalistów w zakresie konwersji energii, instalacji geotermalnych oraz fotowoltaicznych, siłowni wiatrowych,kotłów spalających biomasę, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także elektrowni wodnych oraz siłowni cieplnych, opartych na niekonwencjonalnych źródłach energii. Specjalność Technologie spalania i ochrona środowiska w energetyce kształci specjalistów w zakresie minimalizacji destrukcyjnego oddziaływania procesów konwersji energii na środowisko, poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii produkcji energii oraz zintegrowanych systemów ochrony środowiska. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uprawnienia w zakresie audytów energetycznych budynków mieszkalnych.

Kwestionariusz oceny dorobku

SPECJALNOŚCI

  • Odnawialne źródła energii

Absolwent potrafi:

  • Posługiwać się metodami numerycznymi w opracowywaniu modeli matematyczno- fizycznych złożonych zagadnień cieplno-przepływowych w systemach energetycznych
  • Sporządzać specyfikacje projektowe oraz projektować maszyny, urządzenia i systemy energetyczne w zakresie wynikającym z kształcenia specjalistycznego
  • Wykonywać bilanse energetyczne złożonych systemów energetycznych, jak również symulować ich pracę z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania komputerowego

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

  • D - ocena na dyplomie,
  • OD - wynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25.

Ocena na dyplomie D jest określona w skali: 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5. Wynik oceny dorobku studiów OD jest ustalony według wzoru:

  • OD = S × 25,w którym wskaźnik S określa zgodność kompetencji kandydata z kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia określonymi w Kierunkowych Efektach Kształcenia dla studiów II stopnia, odpowiednio dla kierunku energetyka.Wartość wskaźnika zgodności kompetencji S weryfikuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o wypełniony przez kandydata/kandydatkę kwestionariusz podany poniżej.

Dodatkowe warunki przyjęć:

  • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier
  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: brak ograniczeń

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.