TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
angielski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Budownictwo w języku angielskim

Ważne informacje dla kandydatów

OPIS KIERUNKU

Program studiów jest realizowany przez Katedry i Zakłady wchodzące w skład Wydziału.

Program kształcenia jest ukierunkowany na kompleksowe przygotowanie wysokokwalifikowanej inżynierskiej kadry technicznej w szeroko rozumianym obszarze budownictwa.

Profile kształcenia i specjalności dyplomowania przygotowują studentów do podjęcia pracy w najbardziej poszukiwanych na rynku obszarach: budownictwa kubaturowego i obiektów przemysłowych oraz zarządzania procesami budowlanymi.

Wszystkie specjalności stanowią bazę wiedzy i kompetencji umożliwiającą uzyskiwanie przez absolwentów odpowiednich uprawnień zawodowych.

Absolwenci kierunku budownictwo na studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim są przygotowani do samodzielnej pracy w zakresie organizacji i realizacji procesów budowlanych, zarządzania utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury budowlanej, a także do udziału w procesie projektowania konstrukcji budowlanych. Absolwenci posiadają także wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i kierowania pracą zespołów we wszystkich dziedzinach budownictwa.

SPECJALNOŚCI

 • Civil Engineering

Druk wyboru specjalności

Absolwent potrafi:

 • Podejmować decyzje w zakresie prawidłowego stosowania materiałów i konstrukcji, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych; zna aktualne przepisy prawne w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć budowlanych; stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Projektować złożone obiekty budowlane, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć, a następnie zastosować modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich.
 • Kierować procesami budowlanymi oraz procesami zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów budowlanych.
 • Kreatywnie rozwiązywać problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem oraz efektywnie kierować zespołami.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD + E

gdzie:

 • D - ocena na dyplomie,
 • OD - wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów określony na podstawie oceny osiągnięcia efektów kształcenia na studiach I stopnia w odniesieniu do efektów kształcenia określonych na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Liczba punktów OD wynosi:

 • dla kierunku Budownictwo - 25;
 • dla kierunków dopuszczalnych: Architektura, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo Hydrotechniczne oraz Inżynieria Środowiska wartość wskaźnika OD jest określana na podstawie danych z "Karty ewaluacji wiedzy i kompetencji kandydata/kandydatki na studia II stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej”( dla ukończonych studiów inżynierskich 8 - semestralnych oraz 7 - semestralnych), wypełnianej przez kandydata/kandydatkę.

Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna na studia II stopnia weryfikuje wartość wskaźnika w oparciu o ww. kwestionariusz i suplement do dyplomu kandydata/kandydatki. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25.

E - wynik z egzaminu organizowanego przez Politechnikę Wrocławską w zakresie obowiązującym dla egzaminu dyplomowego studiów I stopnia dla kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej (z uwzględnieniem zasad obliczania wartości E podanych w p. 4.2. Warunków i trybu rekrutacji) Maksymalna liczba punktów E wynosi 27,5.

Zasady obliczania wartości E (podane w p. 4.2. Warunków i trybu rekrutacji):

 • dla kandydata kontynuującego studia II stopnia na tym samym kierunku studiów i wydziale Politechniki Wrocławskiej, wynik egzaminu E wyznaczany jest na podstawie egzaminu dyplomowego odbytych studiów. Wówczas E = ED × 5, gdzie ED - ocena z egzaminu dyplomowego.
 • kandydat na studia danego kierunku studiów i wydziału Politechniki Wrocławskiej, który odbył studia (będące podstawą do rekrutacji na studia II stopnia) na innej uczelni lub na innym wydziale Politechniki Wrocławskiej lub na innym kierunku studiów tego wydziału, może zadeklarować udział w egzaminie (E), zgodnie z terminarzem rekrutacji. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu, jego wynik E jest równy 0.

Egzamin:

Termin: 24 lipca 2017

Miejsce: budynek C-7, sala 102

Godzina: 10:00

Zakres wymagań wstępnych dla kandydatów na studia II stopnia – zakres pytań na dobrowolnym egzaminie dla kandydatów – zawarty jest w programie studiów.

Dodatkowe warunki przyjęć:

 • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier
 • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: Budownictwo, Budownictwo Hydrotechniczne, Architektura, Architektura i Urbanistyka, Inżynieria Środowiska

Uczelnie polskie, na których kandydaci ukończyli studia muszą posiadać akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej do prowadzenia studiów na tych kierunkach.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.