Opłata rekrutacyjna

Jedno zgłoszenie (jeden wydział) = jedna opłata rekrutacyjna
W ramach jednego zgłoszenia kandydat może wybrać trzy kierunki (na jednym wydziale)

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w ramach rekrutacji 2016/2017:

  • 85 zł

Pamiętaj!
Dla każdego zgłoszenia generowane jest indywidualne konto (posiadające unikalny numer), przeznaczone na wpłaty związane wyłącznie z danym zgłoszeniem. Pamiętaj więc, aby wpłaty dokonać na właściwe dla danego zgłoszenia konto (numer konta widoczny jest w podsumowaniu zgłoszenia w internetowym systemie rejestracyjnym kandydatów na Politechnikę Wrocławską JSOS 2.0).

Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty za jeden lub więcej kierunków w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbą kandydatów.

Dane do przelewu:

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

Numer konta: indywidualny dla każdego zgłoszenia (patrz system JSOS)

Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (POBIERZ)

 

Wysokość opłaty za studia w roku akademickim 2016/2017:

WYDZIAŁ
KIERUNEK
STUDIÓW
RODZAJ STUDIÓW
ODPŁATNOŚĆ
ZA SEMESTR
W ZŁ
ARCHITEKTURY Architektura II stopnia, W dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 6612
Architektura II stopnia, W dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2016/2017 5695
BUDOWNICTWA
LĄDOWEGO
I WODNEGO
Budownictwo II stopnia, Z 3183
CHEMICZNY Technologia Chemiczna II stopnia, Z 2420
ELEKTRONIKI Elektronika II stopnia, Z 1980
Telekomunikacja II stopnia, Z 2368
Informatyka II stopnia, Z 2481
Automatyka i Robotyka II stopnia, Z 2734
ELEKTRYCZNY Elektrotechnika II stopnia, Z 3300
GEOINŻYNIERII,
GÓRNICTWA
I GEOLOGII
Górnictwo i Geologia II stopnia, Z 2979
INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
Inżynieria Środowiska II stopnia, Z 2376
INFORMATYKI
I ZARZĄDZANIA
Informatyka II stopnia, Z 3013
Zarządzanie II stopnia, Z
4 semestry
2451
Zarządzanie II stopnia, Z
3 semestry
2899
MECHANICZNO-
ENERGETYCZNY
Energetyka II stopnia, Z 2750
Mechanika i Budowa Maszyn II stopnia, Z 2750
MECHANICZNY Mechanika i Budowa Maszyn II stopnia, Z 2700
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
II stopnia, Z 2700
Z – studia zaoczne, W – studia wieczorowe