Kandydatowi na studia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej. Komunikat o wyniku postępowania rekrutacyjnego, wysyłany do kandydata w systemie JSOS, ma charakter informacyjny i nie jest decyzją administracyjną, wobec czego kandydatowi nie przysługuje odwołanie od otrzymanego komunikatu.

Zgodnie z art. 169 ust. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. W odwołaniu należy wskazać, w jaki sposób Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna naruszyła obowiązujące zasady rekrutacji

Odwołanie należy złożyć w siedzibie Działu Rekrutacji, pokój 1.14 w budynku C13.

Formularz rezygnacji z kandydowania na studia POBIERZ

Formularz rezygnacji z podjęcia studiów POBIERZ

Formularz odwołania POBIERZ