PRZEDMIOT POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY
matematyka
fizyka
język polski
język obcy
chemia
informatyka
biologia
geografia
rysunek
Studium Talent - matematyka Podaj ocenę np. 3.0, 5.5
Studium Talent - fizyka Podaj ocenę np. 3.0, 5.5

Twój wynik rekrutacyjny
Wydział Architektury - Architektura - - - - -
Wydział Chemiczny - Wszystkie Kierunki - - - - -
Wydział Elektroniki - Informatyka - - - - -
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii - Wszystkie Kierunki - - - - -
Wydział Inżynierii Środowiska - Ochrona Środowiska - - - - -
Wydział Informatyki i Zarządzania - Wszystkie Kierunki - - - - -
Wydział Podst. Problemów Techniki - Inżynieria Biomedyczna - - - - -
Wydział Podst. Problemów Techniki - Informatyka - - - - -
Wydział Techniczno - Przyrodniczy - Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - - - - -
Wydział Techniczno - Informatyczny - Informatyka Przemysłowa - - - - -
Wydział Techniczno - Inżynieryjny - Mechatronika Pojazdów - - - - -
Wszystkie pozostałe kierunki - - - - -

Wskaźnik rekrutacyjny

W= M + F(2) + 0,1JO + 0,1JP + RA 

jeśli jednocześnie M = 0 i F(2) = 0,  to JO i JP przyjmują wartość 0, 

gdzie: 

Dla kandydata ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „nowej matury”: 

 • M – jest równa większej z  liczb: P, P  + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów  odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na  poziomie rozszerzonym,
 •  F(2) - jest równa większej z  liczb: P, P  + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów  odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na  poziomie rozszerzonym,
 • JO - jest równa większej z  liczb: P, P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów  odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego  na  poziomie rozszerzonym,
 • JP - jest równa większej z  liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów  odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
 • R- wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura oraz kierunek Architektura w języku niemieckim (studia stacjonarne I stopnia). 

  (2) Dla kandydata na Wydział Chemiczny oraz na Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii. Dla kandydata na Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska oraz na Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek Inżnieria Biomedyczna wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii lub biologii. Dla kandydata na wszystkie kierunki Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz kierunek Informatyka na Wydziale Elektroniki i kierunek Informatyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, wynik egzaminu maturalnego z fizykie być zastapiony wynikiem egzaminu maturalnego z informatyki. Dla kandydatów na Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z geografii.>

Dla kandydata ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury”:   

 • M – jest równa większej z liczb:  podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki albo liczbie punktów ze zdanego dobrowolnego egzaminu z matematyki, o którym mowa w p. 3.6 d),
 • F(2) - jest równa większej z liczb: podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z pisemnego lub ustnego egzaminu maturalnego z fizyki albo liczbie punktów ze zdanego dobrowolnego egzaminu z fizyki, o którym mowa w p. 3.6 d),
 • JO - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z egzaminu maturalnego z dowolnego nowożytnego języka obcego z części pisemnej i ustnej; dla kandydata, który zdawał tylko część pisemną lub ustną do punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze zdanego egzaminu maturalnego dodaje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny końcowej z tego języka; jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka obcego JO odpowiada liczbie punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego nowożytnego języka obcego; JO = 250 punktów dla kandydata zwolnionego z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatu,
 • JP - liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z egzaminu maturalnego z języka polskiego z części pisemnej,
 • RA - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura oraz kierunek Architektura w jezyku niemieckim (studia stacjonarne I stopnia). 

  (2) Dla kandydata na Wydział Chemiczny oraz na Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii. Dla kandydata na Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska oraz na Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek Inżnieria Biomedyczna wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii lub biologii. Dla kandydata na wszystkie kierunki Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz kierunek Informatyka na Wydziale Elektroniki i kierunek Informatyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, wynik egzaminu maturalnego z fizykie być zastapiony wynikiem egzaminu maturalnego z informatyki. Dla kandydatów na Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z geografii.
Ocena Liczba punktów dla matematyki, fizyki, języka obcego Liczba punktów dla języka polskiego
celująca 125 100
bardzo dobra 90 90
dobra 70 70
dostateczna 50 50
dopuszczająca 30 30