TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Matura uzyskana poza Polską

Matura uzyskana poza Polską

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów – obywateli Polski z maturą uzyskaną poza granicami Polski odbywa się zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji, po uwzględnieniu następujących zmian:
 • 4.A. Zmianie ulega podpunkt 2.3 b) Warunków i trybu rekrutacji, który przyjmuje postać:
 • 2.3 b) kopię świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza granicami Polski uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiednie dokumenty). W przypadku gdy przedłożenie oryginału albo duplikatu świadectwa lub innego dokumentu albo uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu przez osobę, która uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub która posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka napotyka trudne do usunięcia przeszkody dla osoby, kandydat składa kopię decyzji potwierdzającej uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wydaną przez właściwego kuratora oświaty. W celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiednie dokumenty.
 • 4.B. W przypadku gdy świadectwo lub inny dokument nie jest uznany z mocy prawa kandydat składa kopię świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza granicami Polski wraz z decyzją właściwego kuratora oświaty o uznaniu za potwierdzające w Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub wraz z zaświadczeniem z Kuratorium Oświaty o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości lub kopię decyzji potwierdzającej uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wydaną przez właściwego kuratora oświaty. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lub decyzję, o których mowa wyżej do Działu Rekrutacji w terminie nie dłuższym niż do 30 listopada danego roku (kandydaci rozpoczynający studia od semestru zimowego) i do 30 kwietnia (kandydaci rozpoczynający studia od semestru letniego), a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od kandydata – również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora (w celu poświadczenia przedkłada oryginał świadectwa). Przyjęcia tych kandydatów odbywają się zgodnie z procedurą i terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 (o których mowa w p. 5.7 Warunków i trybu rekrutacji) według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego (WI), która decydowała o zakwalifikowaniu się na studia w rekrutacji pierwszej, w lipcu 2017.
 • 4.C. Wskaźnik rekrutacyjny (WI), o którym mowa w punkcie 3.3. Warunków i trybu rekrutacji jest wyliczany na podstawie dokumentów uprawniających do przyjęcia kandydata na studia I stopnia.
 • 4.D. Kandydaci cudzoziemcy rekrutujący się na studia I stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich podlegają procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów. Do punktu
 • 2.3. Warunków i trybu rekrutacji dodaje się:
  • i) w przypadku braku dowodu osobistego: paszport lub odpowiedni dokument tożsamości,
  • j) dokument potwierdzający prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach jak obywatele polscy,
  • k) oświadczenie kandydata o wyborze warunków rekrutacji i odbywania studiów, jeżeli dotyczy,
  • l) w przypadku osób nieletnich: oświadczenie rodziców.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.