Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
angielski

Opis kierunku

II stopień kształcenia ma charakter zdecydowanie bardziej specjalistyczny. Na specjalności Aparatura procesowa kształci się w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji aparatury do wymiany ciepła (wyparki, skraplacze), wymiany masy (absorbery, krystalizatory, suszarki) oraz rozdziału faz (odpylacze, filtry, wirówki, odstojniki). Aparatura ta stosowana jest m.in. w: przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, przeróbce kopalin, energetyce i ochronie środowiska. Na specjalności Chłodnictwo i kriogenika kształci się w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń generujących i wykorzystujących niskie temperatury, odpowiednio do -35°C w chłodnictwie oraz do -270°C w kriogenice. Urządzenia chłodnicze wykorzystywane są nie tylko do konserwacji żywności, ale także jako pompy ciepła w przemyśle, ogrzewnictwie i klimatyzacji. Kriogenika i kriotechnika znajdują coraz większe zastosowanie w przemyśle gazów technicznych, zaawansowanych technologiach materiałowych, elektrotechnice, elektronice i medycynie. Specjalność Inżynieria lotnicza kształci specjalistów w zakresie projektowania, badania i eksploatacji statków powietrznych ze szczególnym uwzględnieniem planowania, organizacji i kontroli procesu obsługi statków powietrznych, ich napraw oraz remontów. Specjalność Maszyny i urządzenia energetyczne kształci specjalistów w zakresie projektowania oraz badania i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie konwersji energii i jej dystrybucji (kotły, turbiny, wymienniki ciepła, sprężarki, pompy, wentylatory i inne). Absolwenci tej specjalności, ze względu na dobrą znajomość procesów energetycznych i biegłe opanowanie technik informatycznych, są specjalistami bardzo poszukiwanymi w przemyśle.

Specjalności

  • Refrigeration and Cryogenics
Pobierz kwestionariusz wyboru specjalności

Pobierz kwestionariusz oceny dorobku

Absolwent potrafi:

  • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym w projektowaniu oraz opracowywaniu modeli matematyczno-fizycznych maszyn, urządzeń czy procesów
  • Formułować funkcje celu i ograniczeń w inżynierskich zagadnieniach optymalizacyjnych
  • Kierować zespołami ludzkimi w systemach produkcyjnych i eksploatacyjnych

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

  • D – ocena na dyplomie,
  • OD – wynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25.

Ocena na dyplomie D jest określona w skali: 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5.

Wynik oceny dorobku studiów OD jest ustalony według wzoru:

OD = S × 25,

w którym wskaźnik S określa zgodność kompetencji kandydata z kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia określonymi w Kierunkowych Efektach Kształcenia dla studiów II stopnia, odpowiednio dla kierunku studiów mechanika i budowa maszyn.

Wartość wskaźnika zgodności kompetencji S weryfikuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o wypełniony przez kandydata/kandydatkę kwestionariusz podany niżej.

Dodatkowe warunki przyjęć:

  • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier
  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: brak ograniczeń

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Mechaniczno-Energetyczny odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale