Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Studia na kierunku dotyczą zagadnień z zakresu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, technologii oczyszczania wody, ścieków i gazów oraz unieszkodliwiania odpadów i remediacji gruntów, jak również recyklingu odpadów. Student zdobywa wiedzę z zakresu audytów i certyfikacji energetycznej, analiz techniczno-ekonomicznych, niekonwencjonalnych źródeł energii, budynków pasywnych, automatycznej regulacji oraz modelowania systemów inżynierskich dotyczących szeroko pojętej dyscypliny inżynierii środowiska. Studia przygotowują do planowania i projektowania urządzeń, instalacji i systemów, do kierowania wykonawstwem i eksploatacją oraz do samodzielnego prowadzenia prac badawczych.

Specjalności

 • Inżynieria ochrony atmosfery
 • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
 • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów

Absolwent potrafi:

 • Zaprojektować instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania i źródła ciepła, wentylacji i klimatyzacji bytowej oraz przemysłowej, sieć ciepłowniczą, a także instalację i sieć gazową
 • Zaprojektować sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz ze specjalnymi obiektami sieciowymi, przeprowadzić analizę symulacyjną pracy sieci oraz obiektów sieciowych i zaprogramować odpowiednie działania związane z ich bieżącą eksploatacją
 • Zaprojektować systemy oczyszczania wody, ścieków i odpadów
 • Zaprojektować proces i aparaturę ochrony powietrza oraz oczyszczania gazów
 • Posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie, modelowanie i analizy układów, obiektów i instalacji związanych z inżynierią środowiska

Perspektywy zawodowe (w zależności od wybranej specjalności):

 • Biura projektowe – asystent projektanta, projektant
 • Firmy budowlane, wykonawcze – asystent kierownika budowy, kierownik budowy, pracownik nadzoru autorskiego
 • Szkoły wyższe, szkoły zawodowe, jednostki badawcze i naukowo-badawcze, jednostki rozwojowe – pracownik naukowy, dydaktyczny lub naukowo-dydaktyczny
 • Administracja publiczna – urzędnik, specjalista, inspektor sanitarny, inspektor ochrony środowiska
 • Biura projektowe – asystent projektanta, projektant, właściciel firmy
 • Firmy budowlane, wykonawcze – asystent kierownika budowy, kierownik budowy, pracownik nadzoru autorskiego i inwestorskiego, właściciel firmy
 • Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i sanitarnej – dyrektor, kierownik, specjalista, inżynier, technolog, pracownik utrzymania ruchu
 • Administracja publiczna – urzędnik, inspektor sanitarny, inspektor ochrony środowiska
 • Biura projektowe – asystent projektanta, projektant