Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
angielski

Opis kierunku

Inżynieria chemiczna zajmuje się projektowaniem procesów i ciągów technologicznych oraz ich sterowaniem. Jest nauką o procesach otrzymywania oraz wydzielania i oczyszczania produktów, występujących nie tylko w przemyśle chemicznym, ale we wszystkich przemysłach przetwórczych. Obecnie inżynieria procesowa wkracza w dziedzinę ochrony środowiska, w części dotyczącej teorii procesów, a także projektowania i wyboru aparatury stosowanej w ochronie wód, powietrza i gleby.

Specjalności

  • Inżynieria Procesów Chemicznych
  • Projektowanie Procesów Chemicznych
Pobierz kwestionariusz wyboru specjalności

Absolwent potrafi:

  • Zrozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i nauk pokrewnych, opisywać je i wyjaśniać.
  • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowanie komputerowym stosowanym w inżynierii chemicznej (m.in. modelowanie struktur i procesów biochemicznych, chemiczne bazy danych).
  • Zaprojektować uzyskanie produktu zgodnie z obowiązującymi normami.
  • Dobierać aparaturę chemiczną i optymalizować warunki procesu w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i ochronie środowiska, w oparciu o ekonomikę procesu.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

  • D – ocena na dyplomie,
  • OD – wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia ważona wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi typu B2.

Dodatkowe warunki przyjęć:

  • wymagany tytuł zawodowy:  inżynier, magister inżynier
  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: brak ograniczeń

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Chemiczny odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online  Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale