Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
angielski

Opis kierunku

Kształcenie prowadzone na II stopniu studiów, na kierunku Energetyka przygotowuje do projektowania, optymalizacji i wdrażania nowych technologii energetycznych w energetyce zawodowej, przemysłowej i komunalnej w warunkach funkcjonowania rynku energii i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. II stopień kształcenia ma charakter specjalistyczny. Specjalność Budowa i eksploatacja systemów energetycznych kształci w zakresie realizacji inwestycji w energetyce, gospodarki energią, optymalizacji technologii produkcji energii i systemów dystrybucji energii cieplnej, diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i kontroli emisji zanieczyszczeń. Na specjalności Energetyka ze źródeł odnawialnych kształci się specjalistów w zakresie konwersji energii, instalacji geotermalnych oraz fotowoltaicznych, siłowni wiatrowych,kotłów spalających biomasę, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także elektrowni wodnych oraz siłowni cieplnych, opartych na niekonwencjonalnych źródłach energii. Specjalność Technologie spalania i ochrona środowiska w energetyce kształci specjalistów w zakresie minimalizacji destrukcyjnego oddziaływania procesów konwersji energii na środowisko, poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii produkcji energii oraz zintegrowanych systemów ochrony środowiska. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uprawnienia w zakresie audytów energetycznych budynków mieszkalnych.

Pobierz kwestionariusz oceny dorobku

Absolwent potrafi:

  • Posługiwać się metodami numerycznymi w opracowywaniu modeli matematyczno- fizycznych złożonych zagadnień cieplno-przepływowych w systemach energetycznych
  • Sporządzać specyfikacje projektowe oraz projektować maszyny, urządzenia i systemy energetyczne w zakresie wynikającym z kształcenia specjalistycznego
  • Wykonywać bilanse energetyczne złożonych systemów energetycznych, jak również symulować ich pracę z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania komputerowego

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

  • D – ocena na dyplomie,
  • OD – wynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25.

Ocena na dyplomie D jest określona w skali: 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5.

Wynik oceny dorobku studiów OD jest ustalony według wzoru:

OD = S × 25,

w którym wskaźnik S określa zgodność kompetencji kandydata z kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia określonymi w Kierunkowych Efektach Kształcenia dla studiów II stopnia, odpowiednio dla kierunku studiów energetyka.

Wartość wskaźnika zgodności kompetencji S weryfikuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o wypełniony przez kandydata/kandydatkę kwestionariusz podany niżej.

Dodatkowe warunki przyjęć:

  • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier
  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: brak ograniczeń

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Mechaniczno-Energetyczny odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

 

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale