Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Niestacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Kształcenie prowadzone na II stopniu studiów, na kierunku Energetyka przygotowuje do projektowania, optymalizacji i wdrażania nowych technologii energetycznych w energetyce zawodowej, przemysłowej i komunalnej w warunkach funkcjonowania rynku energii i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. II stopień kształcenia ma charakter specjalistyczny. Specjalność Budowa i eksploatacja systemów energetycznych kształci w zakresie realizacji inwestycji w energetyce, gospodarki energią, optymalizacji technologii produkcji energii i systemów dystrybucji energii cieplnej, diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i kontroli emisji zanieczyszczeń. Na specjalności Energetyka ze źródeł odnawialnych kształci się specjalistów w zakresie konwersji energii, instalacji geotermalnych oraz fotowoltaicznych, siłowni wiatrowych,kotłów spalających biomasę, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także elektrowni wodnych oraz siłowni cieplnych, opartych na niekonwencjonalnych źródłach energii. Specjalność Technologie spalania i ochrona środowiska w energetyce kształci specjalistów w zakresie minimalizacji destrukcyjnego oddziaływania procesów konwersji energii na środowisko, poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii produkcji energii oraz zintegrowanych systemów ochrony środowiska. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uprawnienia w zakresie audytów energetycznych budynków mieszkalnych.

Specjalności

  • Odnawialne źródła energii