Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
angielski

Opis kierunku

Studenci mają możliwość studiowania w zakresie szeroko pojmowanej elektrotechniki, a więc problemów związanych z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w energetyce i przemyśle, studia kierunkowe uzupełnione są wiedzą z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu. Można zatem powiedzieć, że studia te zapewniają poznanie tych wszystkich zagadnień, które pozwolą absolwentowi na znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy we wszystkich gałęziach przemysłu, jak również dadzą niezbędną wiedzę do uruchomienia własnej firmy w branży elektrotechnicznej.

Specjalności

 • Control In Electrical Power Engineering
 • Renewable Energy Systems
Pobierz kwestionariusz wyboru specjalności

Absolwent potrafi:

 • Dokonywać wszelkich pomiarów w obwodach wysokonapięciowych
 • Dokonywać analizy i projektować złożone systemy sterowania napędami elektrycznymi
 • Oceniać przydatność i możliwość wykorzystania materiałów w zakresie elektrotechniki
 • Obsługiwać i koordynować podstawowe i zintegrowane układy prewencyjnej, eliminacyjnej i restytucyjnej elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

 • D – ocena na dyplomie,
 • OD – wynik oceny dorobku odbytych studiów przypisany kierunkowi odbytych studiów i w zakresie wybranych przedmiotów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Zasady ustalania liczby punktów OD – dla poszczególnych (dopuszczalnych) kierunków studiów podane są niżej.

Dodatkowe warunki przyjęć:

 • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier
 • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów:
  – Elektrotechnika (studia inżynierskie na uczelniach krajowych i zagranicznych). Wynik OD jest równy 25 punktów.
  – inne kierunki studiów, których programy nauczania zawierają treści z Podstaw Elektrotechniki lub Teorii Obwodów lub Teorii Pola Elektromagnetycznego (do 5 punktów OD) oraz treści co najmniej jednego przedmiotu kierunkowego spośród:
 1. Maszyny Elektryczne i Napęd Elektryczny (5 punktów do OD)
 2. Urządzenia Elektryczne (5 punktów do OD)
 3. Podstawy Automatyki (5 punktów do OD)
 4. Technika Wysokich Napięć (5 punktów do OD)

Konieczne jest uzupełnienie w trakcie studiów II stopnia brakujących kursów spośród wymienionych powyżej, wskazanych przez Wydziałową Komisje Kwalifikacyjną.

Ponadto kandydat na studia musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi B2.

 

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Elektryczny odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale