Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Kierunek Elektronika na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej zapewnia studentom wykształcenie obejmujące szerokie spektrum zagadnień decydujących o postępie technicznym i mających wpływ na kierunki rozwoju współczesnej cywilizacji. Na pierwszych dwóch latach studenci zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw inżynierii elektronicznej, a także wybranych zagadnień z telekomunikacji, informatyki i automatyki. W szczególności zdobywają wiedzę na temat podstaw elektromagnetyzmu, umiejętności z zakresu budowy i działania elementów, układów i urządzeń elektronicznych, jak również techniki analogowej, cyfrowej oraz mikroprocesorowej.

Specjalności

  • Aparatura elektroniczna
  • Inżynieria akustyczna
  • Zastosowania inżynierii komputerowej w technice

Na tej podstawie mogą specjalizować się w konstruowaniu aparatury elektronicznej, w tym aparatury optoelektronicznej i medycznej, metodach akwizycji danych pomiarowych oraz zastosowaniach techniki mikroprocesorowej; w zagadnieniach inżynierii akustycznej: realizacji nagrań dźwiękowych, techniki nagłośnienia przestrzeni otwartych i pomieszczeń, techniki ultradźwiękowej, walki z hałasem i akustyki mowy; oraz w zastosowaniu komputerów w różnych działach techniki: do obliczeń inżynierskich, sterowania urządzeniami i systemami, konstruowania i zarządzania bazami danych oraz sieciami komputerowymi.

Absolwent potrafi:

  • ƒProjektować, realizować i eksploatować układy elektroniczne analogowe i cyfrowe z wykorzystaniem elementów elektronicznych.
  • ƒƒDobierać i eksploatować elektroniczne narzędzia pomiarowe, planować i projektować układy pomiarowe, optymalizować warunki pomiaru.
  • ƒƒPrzygotowywać, wykonywać i analizować symulacje oraz eksperymenty komputerowe, tworzyć samodzielnie programy komputerowe, w tym programy realizujące algorytmy DSP na procesorach sygnałowych.
  • ƒƒPosługiwać się sprzętem i oprogramowaniem wykorzystywanym w procesie przetwarzania sygnałów audio i wideo, oceniać rolę kodowania w przesyłaniu sygnałów audio i wideo, przygotowywać i organizować wideokonferencje.