Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Kształcenie na kierunku Chemia i Analityka Przemysłowa łączy podstawową wiedzę chemiczną z praktycznymi umiejętnościami w zakresie różnego rodzaju analiz chemicznych, wykonywanych w laboratoriach naukowych, specjalistycznych oraz w przemyśle. Studia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego, w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolno-pomiarowych lub kontroli jakości produkcji oraz ochrony środowiska. Towarzyszą temu umiejętności bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz korzystania z różnego rodzaju technik i metod analitycznych, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się fachową literaturą oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej

Absolwent potrafi:

 • Interpretować i opisywać podstawowe zjawiska fizykochemiczne, prowadzić prace laboratoryjne i analizy chemiczne.
 • Wykorzystywać nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny.
 • ƒƒPlanować eksperymenty chemiczne, badać przebieg reakcji, posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w analizie, syntezie, wydzielaniu i oczyszczaniu związków chemicznych.
 • Pobierać próbki analityczne i odpowiednio je przygotowywać do pomiarów.
 • Oceniać ryzyko postępowania z próbkami i odpadami.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F* + 0,1JO + 0,1JP

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie
  • P – poziom podstawowy z matematyki,
  • R – poziom rozszerzony z matematyki,
 • F* – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z fizyki lub chemii,
  • R – poziom rozszerzony z fizyki lub chemii,
 • JO – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka obcego,
  • R – poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP – jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R – poziom rozszerzony z języka polskiego.

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Chemiczny odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale