YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Znajomość języka polskiego

Znajomość języka polskiego

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, prowadzone w języku polskim, jeżeli:

  1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem” (taki kurs jest prowadzony na Politechnice Wrocławskiej) lub
  2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisje´ Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  3. uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 

Kandydat który nie posiada certyfikatu językowego( angielskiego lub polskiego) może zdać egzamin na Politechnice Wrocławskiej. Jest  on dodatkowo płatne.

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.