YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Intensywny roczny kurs języka angielskiego

Intensywny roczny kurs języka angielskiego

Studium Języków Obcych PWr oferuje kursy przygotowawcze dla obcokrajowców, którzy chcą podjąć studia I i II stopnia po angielsku na Politechnice Wrocławskiej. Kurs obejmuje:

  • 600 godzin nauki języka angielskiego ( w zimowym i letnim semestrze, 20 godzin angielskiego tygodniowo, od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie),
  • 120 godzin języka polskiego (4 godziny tygodniowo)
  • 90 godzin matematyki
  • 60 godzin fizyki

Wstępnym warunkiem jest znajomość języka na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. W celu sprawdzenia poziomu języka angielskiego kandydaci są proszeni o zrobienie testu rozpoziomowującego online.
Kurs ma na celu podnieść kompetencje językowe i osiągnąć poziom B2 (68-74 BULATS).

Kurs również zawiera elementy języka akademickiego, aby przygotować kandydatów do uczestnictwa w zajęciach na uczelni po angielsku.

Kurs przygotowawczy trwa cały rok akademicki (od października do czerwca) i jest podzielony na dwa semestry. W pierwszym semestrze studenci uczą się języka ogólnego (general English). W drugim semestrze ćwiczone są umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, a także gramatyka i słownictwo z naciskiem na język akademicki. Studenci nabywają umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku akademickim – wykłady, ćwiczenia, czytanie prac badawczych i pisanie zadań.

Kurs kończy się egzaminem Bulats Cambridge ESOL online test in English.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z rozumienia słuchania, czytania, znajomości gramatyki i słownictwa. Opłata egzaminacyjna ( za jedno podejście) jest wliczona w koszty kursu.

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie podręczniki i materiały kursowe.

Program nauczania w semestrze zimowym

  • Mówienie
  • komunikacja w sytuacjach codziennych
  • komunikacja w środowisku zawodowym i interkulturowym
  • rozmowy telefoniczne: zapytania, robienie planów, skargi
  • funkcje językowe: zgadzanie się i niezgadzanie się, wyrażanie opinii, przerywanie wypowiedzi i reagowanie w takiej sytuacji, prośba o wyjaśnienie
  • dyskusje dotyczące tematów osobistych, związanych ze studiami i pracą: kultura i relacje interkulturowe, środowisko akademickie i biznesowe, szkolenia i rozwój, opisywanie innowacyjnych produktów i usług, podróże biznesowe, kupowanie i sprzedawanie
  • wymowa: akcent w słowach i zdaniach, łączenie dźwięków

Słuchanie

  • rozumienie w sytuacjach codziennych
  • instrukcje
  • słuchanie w celu ogólnego i szczegółowego rozumienia, wymowa, akcent i intonacja

Czytanie

  • instrukcje
  • kolejność wydarzeń w opowiadaniach
  • teksty autentyczne

Pisanie

  • organizacja tekstu
  • różne style
  • formalne i nieformalne listy i maile
  • pisanie CV I listów motywacyjnych

Gramatyka

  • powtórka czasów
  • tryby warunkowe
  • tworzenie pytań
  • porównania
  • przyimki
  • zdania względne
  • mowa zależna

Słownictwo

  • tworzenie własnego leksykonu w oparciu o poruszaną tematykę
  • słownictwo biznesowe
  • słownictwo formalne i nieformalne

Program nauczania w semestrze letnim

  • Mówienie dla celów akademickich
  • komunikacja podczas seminariów i ćwiczeń
  • wygłaszanie prezentacji
  • funkcje językowe: wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyjaśnienia, sugestie, spekulacje, analiza, podsumowanie, narracja
  • rozpoznawanie różnych stylów
  • płynne wypowiedzi

Słuchanie dla celów akademickich

  • rozumienie wykładów i ćwiczeń
  • rozumienie prezentacji following
  • robienie notatek

Czytanie dla celów akademickich

  • rozumienie akademickich tekstów specjalistycznych i niespecjalistycznych
  • identyfikowanie rodzajów tekstów
  • scanning and skimming
  • Pisanie dla celów akademickich
  • organizacja tekstu
  • przedstawianie faktów i wyrażanie opinii
  • opisywanie porównywanie wykresów i tabeli
  • opisywanie procesów
  • pisanie raportów
  • pisanie podsumowania
  • pisanie rozprawek
  • używanie cytatów
  • parafrazy
  • rozpoznawanie stopnia formalności
  • Gramatyka dla celów akademickich
  • wybór odpowiedniego czasu gramatycznego
  • styl bezosobowy i konstrukcje strony biernej
  • czasowniki modalne
  • tworzenie złożonych wyrażeń rzeczownikowych
  • zmiana emfazy w zdaniu
  • wyrażanie przyczyny i celu
  • Słownictwo dla celów akademickich
  • język używany do klasyfikacji
  • tworzenie słów
  • kłopotliwe słowa
  • techniczne i para-techniczne słownictwo
  • specjalistyczne słownictwo związane z badaniami

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.