Dla cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, prowadzone w języku polskim, jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem” (taki kurs jest prowadzony na Politechnice Wrocławskiej) lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisje´ Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
3) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Kandydat który nie posiada certyfikatu językowego( angielskiego lub polskiego) może zdać dodatkowo płatny egzamin na Politechnice Wrocławskiej.