BSA20130221_01Dla cudzoziemców

W Studium Języka Polskiego prowadzone są kursy języka polskiego i wykład z Kultury i Historii Polski na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Są one przeznaczone dla kandydatów na studia we wszystkich uczelniach w Polsce, a także dla tych, którzy w trybie intensywnym chcą się nauczyć języka polskiego.

Kursy języka polskiego trwają cały rok akademicki (od października do czerwca). Obejmują 20 godzin języka polskiego tygodniowo (5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie). Pierwszy semestr – 300 godzin języka polskiego i drugi semestr – 300 godzin języka polskiego. Słuchacze biorą również udział w zajęciach z przedmiotów uzupełniających, zgodnie z przyszłym kierunkiem studiów (z matematyki, fizyki, biologii, informatyki, geografii, wiedzy o Polsce i historii – w zależności od potrzeb studentów). Przedmioty kierunkowe słuchacze na poziomie zaawansowanym rozpoczynają już w semestrze zimowym, natomiast słuchacze na poziomie początkującym – w semestrze letnim. Przedmioty kierunkowe są prowadzone w języku polskim.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym z języka polskiego oraz egzaminami z wszystkich wybranych przedmiotów.

Kursy na różnych poziomach zaawansowania zapewniają sprawność komunikacyjną w sytuacjach nieoficjalnych i oficjalnych. Jednocześnie przygotowują do podjęcia studiów na różnych kierunkach. Słuchacze uczą się wszystkich najważniejszych sprawności językowych (rozumienia tekstu pisanego i mówionego, umiejętności czytania, a także pisania różnych gatunków tekstu).

Wykłady i ćwiczenia z historii i kultury polskiej prowadzone są w języku polskim i angielskim.