Dla cudzoziemców

Studium Języków Obcych PWr oferuje kursy przygotowawcze dla obcokrajowców, którzy chcą podjąć studia I i II stopnia po angielsku na Politechnice Wrocławskiej. Kurs obejmuje:

 • 600 godzin nauki języka angielskiego ( w zimowym i letnim semestrze, 20 godzin angielskiego tygodniowo, od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie),
 • 120 godzin języka polskiego (4 godziny tygodniowo)
 • 90 godzin matematyki
 • 60 godzin fizyki

Wstępnym warunkiem jest znajomość języka na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. W celu sprawdzenia poziomu języka angielskiego kandydaci są proszeni o zrobienie testu rozpoziomowującego online.
Kurs ma na celu podnieść kompetencje językowe i osiągnąć poziom B2 (68-74 BULATS).

Kurs również zawiera elementy języka akademickiego, aby przygotować kandydatów do uczestnictwa w zajęciach na uczelni po angielsku.

Kurs przygotowawczy trwa cały rok akademicki (od października do czerwca) i jest podzielony na dwa semestry. W pierwszym semestrze studenci uczą się języka ogólnego (general English). W drugim semestrze ćwiczone są umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, a także gramatyka i słownictwo z naciskiem na język akademicki. Studenci nabywają umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku akademickim – wykłady, ćwiczenia, czytanie prac badawczych i pisanie zadań.

Kurs kończy się egzaminem Bulats Cambridge ESOL online test in English.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z rozumienia słuchania, czytania, znajomości gramatyki i słownictwa. Opłata egzaminacyjna ( za jedno podejście) jest wliczona w koszty kursu.

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie podręczniki i materiały kursowe.

Program nauczania w semestrze zimowym

 • Mówienie
 • komunikacja w sytuacjach codziennych
 • komunikacja w środowisku zawodowym i interkulturowym
 • rozmowy telefoniczne: zapytania, robienie planów, skargi
 • funkcje językowe: zgadzanie się i niezgadzanie się, wyrażanie opinii, przerywanie wypowiedzi i reagowanie w takiej sytuacji, prośba o wyjaśnienie
 • dyskusje dotyczące tematów osobistych, związanych ze studiami i pracą: kultura i relacje interkulturowe, środowisko akademickie i biznesowe, szkolenia i rozwój, opisywanie innowacyjnych produktów i usług, podróże biznesowe, kupowanie i sprzedawanie
 • wymowa: akcent w słowach i zdaniach, łączenie dźwięków

Słuchanie

 • rozumienie w sytuacjach codziennych
 • instrukcje
 • słuchanie w celu ogólnego i szczegółowego rozumienia, wymowa, akcent i intonacja

Czytanie

 • instrukcje
 • kolejność wydarzeń w opowiadaniach
 • teksty autentyczne

Pisanie

 • organizacja tekstu
 • różne style
 • formalne i nieformalne listy i maile
 • pisanie CV I listów motywacyjnych

Gramatyka

 • powtórka czasów
 • tryby warunkowe
 • tworzenie pytań
 • porównania
 • przyimki
 • zdania względne
 • mowa zależna

Słownictwo

 • tworzenie własnego leksykonu w oparciu o poruszaną tematykę
 • słownictwo biznesowe
 • słownictwo formalne i nieformalne

Program nauczania w semestrze letnim

 • Mówienie dla celów akademickich
 • komunikacja podczas seminariów i ćwiczeń
 • wygłaszanie prezentacji
 • funkcje językowe: wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyjaśnienia, sugestie, spekulacje, analiza, podsumowanie, narracja
 • rozpoznawanie różnych stylów
 • płynne wypowiedzi

Słuchanie dla celów akademickich

 • rozumienie wykładów i ćwiczeń
 • rozumienie prezentacji following
 • robienie notatek

Czytanie dla celów akademickich

 • rozumienie akademickich tekstów specjalistycznych i niespecjalistycznych
 • identyfikowanie rodzajów tekstów
 • scanning and skimming
 • Pisanie dla celów akademickich
 • organizacja tekstu
 • przedstawianie faktów i wyrażanie opinii
 • opisywanie porównywanie wykresów i tabeli
 • opisywanie procesów
 • pisanie raportów
 • pisanie podsumowania
 • pisanie rozprawek
 • używanie cytatów
 • parafrazy
 • rozpoznawanie stopnia formalności
 • Gramatyka dla celów akademickich
 • wybór odpowiedniego czasu gramatycznego
 • styl bezosobowy i konstrukcje strony biernej
 • czasowniki modalne
 • tworzenie złożonych wyrażeń rzeczownikowych
 • zmiana emfazy w zdaniu
 • wyrażanie przyczyny i celu
 • Słownictwo dla celów akademickich
 • język używany do klasyfikacji
 • tworzenie słów
 • kłopotliwe słowa
 • techniczne i para-techniczne słownictwo
 • specjalistyczne słownictwo związane z badaniami