Studia dla cudzoziemców na Politechnice Wrocławskiej

  • posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na Politechnice Wrocławskiej bądź na warunkach obowiązujących obywateli polskich albo na warunkach innych niż dla obywateli polskich. W takiej sytuacji decyzja o warunkach podejmowania i odbywania studiów podejmowana jest przez posiadacza Karty Polaka.
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na warunkach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach innych niż dla obywateli polskich.

W każdym z wymiennych powyżej przypadków, decyzja o wyborze warunków studiowana musi zostać podjęta zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Uwaga:

Cudzoziemcy, którzy posiadają kilka obywatelstw w tym polskie, mogą podejmować i odbywać studia jedynie na zasadach obowiązujących obywateli polskich!!!!